BŪVJU TEHNSIKĀ APSEKOŠANA UN EKSPERTĪZE

 • Ēku monitorings;
 • Kopējā ēkas stāvokļa noteikšana;
 • Ieteikumi problēmu risināšanā;
 • Ēkas vizuālā apsekošana un būvju konstrukciju nolietojuma noteikšana;
 • Segto konstrukciju defektu izskaidrota informācijas sniegšana un bojājumu detalizēta izpēte par individuālu daļu stāvokli;
 • Ēkas ziņas par iepriekš veikto būvniecības atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajiem kritērijiem;
 • Problēmu noteikšana un iespēju ēkas vai būves tehniskā stāvokļa uzlabošanas pasākumu izskaidrošana atbilstoši patiesajai situācijai;
 • Rekomendācija par ēkas vai būves mūža ilguma palielināšanas iespēju, ievērojot pareizus ekspluatācijas nosacījumus;
 • Periodiska apsekošana un slēdzienu sniegšana.

.
.
.
Veicam  būvju tehnisko apsekošanu un ekspertīzi

 

Būves ekspertīzi veic:

- ja risināms strīds starp būvniecības dalībniekiem;

-pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma;

-pēc biroja vai būvvaldes pamatota rakstiska pieprasījuma;

-ja risināms strīds par būves atbilstību normatīvo aktu prasībām vai būvprojektam, kā arī lai novērtētu veikto būvdarbu kvalitāti.

 

Tehnisko apsekošanu (galveno inspekciju) veic:

-periodiski būves ekspluatācijas laikā:

 • ne retāk kā reizi 10 gados otrās un trešās grupas publiskai un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai;
 • ne retāk kā reizi piecos gados otrās un trešās grupas tiltiem, ceļu pārvadiem, viaduktiem, estakādēm, gājēju tiltiem un pārvadiem, ceļu caurtekām, tuneļiem un atbalstsienām;

-pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas, konservācijas būvprojekta izstrādes vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos, kā arī pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai;

-citos gadījumos, ja jānosaka būves vai tās daļas faktiskais tehniskais stāvoklis.

.