BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI:

 • Ēku būvdarbu būvuzraudzība;
 • Demontāžas darbu būvuzraudzība;
 • Restaurācijas darbu būvuzraudzība;
 • Ceļu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Tiltu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Ūdens atdzelžošanas staciju būvdarbu būvuzraudzība;
 • Dziļurbumu ierīkošanas darbu būvuzraudzība;
 • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbu būvuzraudzība;
 • Ūdenstorņu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība;
 • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraudzība;
 • Saldēšanas sistēmu darbu būvuzraudzība;
 • Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība;
 • Meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

.
.
.
Veicam profesionālu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. Būvuzraudzību reglamentē Būvniecības likums, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi, Speciālie būvnoteikumi un citi normatīvie akti, kuru pārzināšana ir profesionālu speciālistu kompetence.

.