BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI:

 • Ēku būvdarbu būvuzraudzība;
 • Demontāžas darbu būvuzraudzība;
 • Tiltu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Ūdens atdzelžošanas staciju būvdarbu būvuzraudzība;
 • Dziļurbumu ierīkošanas darbu būvuzraudzība;
 • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbu būvuzraudzība;
 • Ūdenstorņu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība;
 • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraudzība;
 • Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība;
 • Meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Ceļu būvdarbu būvuzraudzība.

.
.
.
Veic profesionālu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. Svarīgi, ka būvuzraudzību reglamentē Būvniecības likums, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi, Speciālie būvnoteikumi un vēl citi normatīvie akti, kuru pārzināšana ir profesionālu speciālistu kompetence.

.

Ja rodas jautājumi vai interese par kādu no

piedāvātajiem pakalpojumiem, droši sazinieties:

Telefons: +371 26184929

E-pasts: aleksandrs@marcuks.lv