Būvuzraudzība

SIA „MARČUKS” veic profesionālu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. Svarīgi - būvuzraudzību reglamentē Būvniecības likums, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi, Speciālie būvnoteikumi un vēl citi normatīvie akti, kuru pārzināšana ir profesionālu speciālistu kompetence.