Būvprojekta ekspertīzes uzdevums ir izvērtēt būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un būvatļaujai, kā arī attiecīgo institūciju izsniegto noteikumu prasībām. Ekspertīzes veikšanai nodrošinām Būvniecības valsts kontroles birojā sertificētus ekspertus.

  • Ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze
  • Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze
  • Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze
  • Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
  • Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze
  • Ceļu būvprojektu ekspertīze